Магистърска програма

Приложна бизнес психология. Хора. Процеси. Ефективност.

Защо да избереш тази програма?

Програмата е съвместна инициатива на H-Vision & Бизнес ефект и ВУЗФ.

Вярваме, че успехът се постига чрез синергия. А ние разбираме синергията като съчетаване на умения, добри практики, креативност и сътрудничество между хора с различен поглед към организацията, допълващи се знания и опит. Обединени сме от общата идея, че всеки човек, екип и организация стават по-ефективни чрез непрекъснато учене и развитие.

Затова в Магистърската програма се съчетават:

Психология и бизнес

Във всяка от дисциплините в Програмата се акцентира върху връзката между психологията като наука и приложението й в съвременните бизнес организации.

Хора и процеси

Успехът на организациите зависи от доброто съчетание на техния „хардуер“ (структура и процеси) и „софтуер“ (хора и екипи). Затова в програмата разглеждаме тези елементи като взаимосвързани и взаимозависими.

Екипни проекти и индивидуални коучинг сесии

Обучението в Програмата е основано върху практически казуси, самостоятелни и екипни проекти, а чрез индивидуалните коучинг сесии студентите могат да получат онова, което им трябва, за да направят трансфера на наученото към своята настояща или бъдеща работа.

Професионално и личностно развитие

Целите на Програмата са насочени към развитие както на професионалните качества, така и върху личностното израстване на студентите.

Практически умения и теоретични знания

Дисциплините в Програмата са насочени към практическото приложение на получените теоретични знания и се водят изцяло от консултанти, предприемачи и мениджъри, които имат не само солидна академична подготовка, но са „преживели“ преподаваните модели и теории на практика.

За кого е предназначена?

  • Мениджъри и специалисти в областта на управлението на човешки ресурси, управлението на процеси, организационно развитие и др.
  • Мениджъри от различни управленски нива в бизнес организации
  • Консултанти по организационно развитие, мениджърски практики, управление на процеси и др.
  • Хора с бизнес опит и/или желание за развитие в бизнес среда

За програмата

Целта на програмата е да даде цялостен и стратегически поглед върху организационната динамика, развитие и ефективност в бизнес контекст чрез различни дисциплини в областта на личностната и организационна психология, икономика, маркетинг и др.

Програмата е насочена към практическо приложение и развитие на:

·         знания за процесите и хората в организацията

·         умения за анализ и повишаване на нейната ефективност

·         мениджърски компетенции за успешно управление на хора, екипи и процеси.

В програмата се работи чрез индивидуални и групови проекти, решаване на казуси, симулации и практически упражнения. Всеки студент получава индивидуално консултиране, обратна връзка и коучинг, за да намери приложението на всичко научено в конкретната си работна/бизнес/предприемаческа/консултантска практика.

Програмата е структурирана в два присъствени семестъра и включва общо 8 дисциплини по 30 часа. 

Занятията се провеждат в извънработно време (събота и неделя) в сградата на ВУЗФ – София, ул. Гусла 1. Има възможност и за онлайн присъствие на лекциите.

Изучавани дисциплини:

В дисциплината се разглежда организацията като система и отделните й елементи, както и взаимодействието й с външната среда. Целта на дисциплината е студентите да усвоят основни знания за организационния контекст, в който биха могли да развиват и прилагат знанията и уменията по практическа бизнес психология, както и да развият способността си да “влизат в обувките на работодател, предприемач или консултант”.

Стратегическата корпоративна динамика се занимава с фундаменталния въпрос защо и как фирмите могат до постигнат устойчиво конкурентно предимство, което да превърнат в рентабилно представяне и сигурен паричен поток. В тази дисциплина студентите получават обширно и задълбочено разбиране за теоретичните основи на динамичното стратегическо управление и използването им за разработване и прилагане на печеливши стратегии в съвременния предизвикателен бизнес климат.

Целта на курса е запознаване с основните принципи и практики за стратегическо управление на хората в организацията, както и със съвременните виждания и добри практики за тяхното обучение и развитие.

В дисциплината се дискутират различни аспекти на индивидуалната и екипна ефективност, като се разглеждат класическите възгледи и съвременни тенденции в областта. Чрез практически примери, казуси, симулации и др. интерактивни методи студентите работят върху осъзнаването и развитието на личния си поведенчески стил, нагласи и социални компетенции, както и усвояват практически умения за изследване и управление на екипната ефективност.

Целта на курса е студентите да придобият знания за основните понятия в личностовата, диференциална и социална психология, както и умения за саморефлексия, самоанализ, саморегулация, ефективно взаимодействие и управление на груповата динамика.

В дисциплината са обхванати основни акценти от теорията за глобалните вериги на стойността, като се отделя значително внимание на бизнес средата и влиянието й върху стартиращите фирми и предприемаческото поведение в организациите. Студентите получават знания за същността и видовете бизнес иновации и развиват умения да анализират иновационни процеси и индикатори в национален и глобален план.

В дисциплината се разглеждат темите за организационното развитие в теоретичен и приложен аспект и различни модели за управление на промяната в бизнес организациите.

Целта на тази дисциплина е да представи основни познания и практически умения за
управление на проекти. В курса се разглеждат основните фактори за успех на различни видове проекти в организациите, както и най-новите модели и системи, които се използват в бизнес организациите у нас и по света.

Дисциплината е създадена така, че да даде възможност за анализ и осъзнаване на мениджърските функции и лидерското поведение. Заедно с това има практическа част, която да снабди студентите с конкретни методи, инструменти и умения за постигане на резултати чрез хората в организацията, практикуване на различни мениджърски роли и лидерски стилове.

Целта е студентите да могат да работят по посока повишаване на ангажираността на служителите, управление на промени, вземане на решение, развитие на хора и екипи.

Цени

Входящи въпросници и коучинг

  • Въпросник DISC
  • Въпросник Ценности
  • Интервю
  • Кариерен коучинг
0

За приетите студенти тестовете и коучингът са включени в цената на обучението.

Такса за семестър

0

Възможно е разсрочено плащане – на 4 вноски

На кандидатите, заплатили цялата семестриална такса за обучение в началото на съответния семестър, ще се предоставя отстъпка в размер на 69 лв. от заплатената семестриална такса    

Стипендии

Стипендии – 2 бр – на база показани резултати по време на интервюто:

- 0 %
Отстъпка от семестриалната такса за академични постижения
- 0 %
Отстъпка от семестриалната такса

За лице в неравностойно положение. Тази стипендия се дава при наличие на кандидат, отговарящ не всички изисквания за записване в програмата, който е в неравностойно положение.

Прием

В програмата се приемат студенти със завършена бакалавърска степен.

Студентите, които нямат завършена икономическа специалност, преминават през Базов онлайн модул, който се заплаща допълнително.

Приемът в програмата се осъществява чрез провеждането на индивидуално интервю с всеки кандидат-студент и попълване на въпросници. 

Попълването на въпросниците и последващият кариерен коучинг ще дадат възможност на кандидат-студентите да изяснят своите обучителни и професионални цели, да се запознаят със своя поведенчески и мотивационен профилполучен на база на въпросниците DISC и Ценности (от TTI Success Insights- www.ttisuccessinsights-cee.euи да вземат осъзнато решение за включване в програмата, ако бъдат поканени за това.

На приетите студенти се изготвя индивидуален план, в който се набелязват областите и уменията за развитие и по който се следи прогреса на студента по време на Програмата.

Студентите, които не са приети в Програмата, могат да получат индивидуална обратна връзка за резултатите от въпросниците и интервюто и да бъдат консултирани за други подходящи за тях форми на продължаващо обучение.

 

Срокове

Форма за регистрация

За да кандидатствате, е необходимо да попълните формата за регистрация

Интервю и въпросници

Провеждат се в удобен за кандидата ден и час

Класиране и обратна връзка

Всеки от кандидат-студентите получава индивидуална обратна връзка

Старт на учебната програма

Възможност за включване в Програмата от 1 ноември 2020 г.

Водещи лектори

Лекторите са практици с дългогодишен опит като мениджъри, предприемачи, консултанти в бизнес организации в България и чужбина. Представяме ви водещите лектори в програмата:

Д-р Елена Алтимирска

Образование: доктор по организационна психология, Магистър по Трудова и организационна психология, Executive MBA, Акредитиран мастър коуч към IAPC&M.

Опит: Над 25 години стаж като консултант, коуч, фасилитатор, преподавател в областите: Организационна психология, Организационно развитие и консултиране, Коучинг, Управление на хора и екипи и др. Съосновател и управляващ партньор в консултантска компания „Бизнес Ефект“.

Обича да: играе тенис и мързелува на плажа, въпреки че няма много време и за двете 😊

Милена Хаджииванова

Основател и управител на консултантска компания H-Vision.

Kлиничен психолог, Certified Professional Coach, с повече от 20 години практика със стратегически HR проекти, организационна психология и тренинги – над 3500 консултантски проекта и повече от 13 000 души, преминали през нейни обучения.

Създател на Академия за автентично лидерство.

В живота Милена е търсеща, опитваща, жива – във всяко нещо, което прави – от фотография, през различни спортове (ски, водни спортове, тенис, танци), къмпингуване, пътувания. 

Пълна с идеи, предизвикваща статуквото. Майка.

Ивайло Гърков

Образование: Магистър по финанси и икономика,  Executive MBA

Опит: Над 18 години консултантски и мениджърски опит в български и международни компании. Работил в Европа, Африка, Австралия и САЩ в различни индустрии – финансова сфера, продажби, недвижими имоти. Съосновател и управляващ партньор в консултантска компания „Бизнес Ефект“, съдружник в софтуерна компания.

Обича да: Търси нови хоризонти, спортува и да измъчва различни музикални инструменти

Михаил Михайлов

Бизнес консултант, треньор и коуч с над 17 години опит и доказани резултати в динамична и предизвикателна международна среда.

Експертизата и професионализма се допълват от личностни качества и умения – способност за ефективна комуникация и колабориране на различни нива; лидерски качества, гъвкавост за изява на потенциала в разнообразна работна среда. Човек с вътрешна мотивация за успех, който идентифицира и се фокусира върху възможностите.

Михаил работи с различни международни екипи, международни университети и компании в няколко индустрии.

Близостта с природата,  пътуването по света, опознаването на различни култури и различни ектремни спортове са другите притегателни сили на Михаил.

Свържете се с нас

Контакти

София ж.к. Овча купел, ВУЗФ, ул. Гусла 1

087 996 0091 - д-р Елена Алтимирска
088 569 9213 - Яна Илиева